آخرین اخبار

فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی

قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده ۱۵۲

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۵۳

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۵۴

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.