آخرین اخبار

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی

مواد 10 و 11 حذف شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.