حسب تغییرات و امکانات جدید پیاده سازی شده در سامانه ارسال اطلاعات معاملات، امکان ویرایش و یا حذف رکوردهای اطلاعاتی مربوط به سال ۱۳۹۵ و به بعد که در ؛

◾️جداول فروش ،خرید،

◾️پیمانکار در پیمان های بلند مدت،

◾️کارفرما در پیمان های بلند مدت،

◾️صادرات/ فروش به شخص خارجی،

◾️واردات/ خرید از شخص خارجی و

◾️اجاره

ورود اطلاعات شده اند و تاکنون در رسیدگی مالیاتی ارسال کننده اطلاعات و یا طرف معامله و مقابل ارسال کننده اطلاعات لحاظ نشده اند، توسط ارسال کننده اطلاعات و از طریق سامانه ارسال اطلاعات معاملات فصلی فراهم شده است.

همچنین لازم به ذکر است امکان موصوف برای سرفصل های حق العمل کاری و گزارش فعالیت های ساخت و فروش املاک نیز در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

باعنایت به موارد موصوف امکان انتقال زمانی اطلاعات (از سال و یا فصل ثبت نهایی شده به سال و فصل صحیح دیگر) که فیلدهای تاریخ آن غیر الزام و خالی می باشد و یا انتقال نوع معاملات (خرید به فروش و یا بالعکس) همچنان از طریق ادارات کل امور مالیاتی محل رسیدگی به پرونده مالیاتی ارسال کننده اطلاعات و با مکاتبه و ارائه مدارک و مستندات مربوطه قابل پیگیری و انجام می باشد.