آخرین اخبار

ماده 2

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
2- دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود .
3- شهرداری‌ها .
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره 1: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون ، حسب مورد ، نیست.
تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود ، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.