آخرین اخبار

قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات برارزش افزوده

ماده (6) قانون امور گمرکی- هر گاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
ماده (37) قانون گمرکی- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
1ـ کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها؛
2- الف: اشیا و کالای مورد استفاده رسمی ماموریت‌های سیاسی خارجی و اشیا و کالای مورد استفاده مامورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ 18 آوریل 1961 و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛
ب: اشیا و کالای مورد استفاده رسمی ماموریتهای کنسولی خارجی و اشیا مورد استفاده سرکنسولها و کنسولها و کنسولیاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛
تبصره- معافیت‌های گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت ماموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.
ج- اشیا و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و موسسات وابسته به آن و اشیا مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مامور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (Convention) مربوط به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مورخ 13 فوریه 1946 با تشخیص وزارت خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛
د- اشیا و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آیین‌نامه مزایا و معافیتهای کارشناس خارجی مصوب 23 تیر ماه 1345 کمیسیون دارایی مجلس پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛
4ـ کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود. شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود؛
5ـ لغو شده باستثناء این قسمت (اسباب سفر و اشیا شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی)؛
6ـ لوازم خانه و اشیا شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیا مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
الف- لوازم و اشیای مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور، به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
ب- لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد،
ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند؛
تبصره1- کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود؛
تبصره2 – منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد؛
7ـ آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می‌آیند؛
8ـ اشیاء شخصی و اثاثه منزل و ابزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارایه گواهی تحریر که تنظیمی از طرف مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل فوق نباشد) مشروط بر این که گواهی تحریر مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
تبصره- معافیت‌های موضوع بندهای 5 تا 8 این ماده شامل وسایط نقلیه نخواهد بود.
9ـ هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداری‌ها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده می‌شود، به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی و جزیی.
تبصره- شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می‌نمایند مشمول این بند نمی‌گردند.
12ـ اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور بدست آمده باشد، با تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13ـ اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد کشور می‌شود.
14ـ اشیایی عتیقه مربوط به میراث فرهنگی و تمدن سایر کشورهای که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
15ـ ظروف عادی و لفاف‌های متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه گاههای همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می‌شود. کالای صادر شده که به هر علت عینا بازگشت داده می‌شود با رعایت ماده 2 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب 1354.
16ـ مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود و خروج از کشور
17ـ نتاج دامهایی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کشوروارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند.
18ـ نمونه‌های تجاری بی بها با رعایت کنواسیون (Convention) مربوط.
19ـ مدال و نشانهایی که از طرف دولت‌ها و موسسات خارجی بین‌المللی رسما باتباع ایران اعطا می‌شود.
تبصره- کالای موضوع بندهای 2،1، 14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.