آخرین اخبار

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۱

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۶۲

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.